Ruimtelijke Ordening en Vergunningen

Voor veel zaken is in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een vergunning of toestemming nodig. U kunt daarbij denken aan de verbouwing van een woning, maar bijvoorbeeld ook aan de aanleg van een uitweg, afgraven van grond voor natuurontwikkeling en het oprichten of wijzigen van agrarische bedrijven. Vooral het herbestemmen van vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied vraagt om een zorgvuldige planvorming. Extra wooneenheden en/of kantoorunits in agrarische stallen zijn enkele van de mogelijkheden.

Door de afname van het aantal agrarische bedrijven komen steeds meer stallen en schuren leeg te staan, met als gevolg leegstand en verval in het landelijk gebied. Bij functieveranderingen in het buitengebied kunnen opstallen met een voorheen agrarische functie na wijziging van de bestemming een geheel andere functie krijgen. Door middel van de Rood voor Rood regeling kan hergebruik van deze gebouwen gestimuleerd worden met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.

Onder voorwaarden worden één of meer bouwkavels voor een woning toegekend met als eis dat landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt worden. Karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing mag overigens niet gesloopt worden.
Zo wordt leegstand van agrarische bebouwing voorkomen en worden nieuwe kansen gecreëerd in het landelijk gebied.

Bij vergunningen gaat het vaak niet alleen om de Wet op de Ruimtelijke Ordening zelf, maar ook om wet- en regelgeving die daarmee raakvlakken heeft. Zo zal bijvoorbeeld bij een uitbreiding van een boerderij ook de milieuvergunning (Wet Milieubeheer) herzien moeten worden en kunnen bouwplannen ook een relatie hebben met Natura 2000, de door de Europese Unie vastgestelde Vogel- en Habitatrichtlijn.

Bij een activiteit in de nabijheid van een Natura 2000 gebied kan een vergunning op grond van de natuurbeschermingswet noodzakelijk zijn. Vossers Makelaardij &Advies regelt vergunningaanvragen voor de natuurbeschermingswet en voert indien noodzakelijk natuurtoetsen uit.

 

Overige adviesdiensten