Nieuws

Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage

Van 10 januari tot en met 20 februari 2015 ligt het ontwerp Programma Stikstof ter inzage. U kunt in deze periode uw mening geven door een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie: http://pas.natura2000.nl

De PAS is een samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties en ondernemers. Het doel is ruimte voor economische ontwikkeling, minder stikstof en natuurherstel.

Veel agrarische bedrijven  in de buurt van aangewezen natuurgebieden hebben een natuurbeschermingswetvergunning nodig. De PAS heeft als doel deze vergunningverlening in de buurt van stikstofgevoelige gebieden weer vlot te trekken en tevens natuurherstel te bevorderen.